PRAVIDLA ČP v lezení na obtížnost

Vydáno dne: 08. 02. 2011

Pravidla ČP v lezení na obtížnost

Závodní pravidla Českého poháru mládeže ve sportovním lezení na obtížnost [Pravidla 2010.pdf (dokument Adobe PDF)Pravidla 2010.pdf 67.0 KB]

1. Všechny závody se musí konat na umělých stěnách. K lezení je možno použít celý povrch lezecké stěny. Boční hrany a horní hrana se k lezení nesmí používat. Rovněž je zakázáno používat k postupu zdí, které se nacházejí za okrajem lezecké stěny. Cesta musí vést z více než 80% mimo struktury tvořící plochu stěny.

V případě potřeby může být cesta oddělena od ostatních částí stěny červenou nepřerušovanou čarou. Jakýkoliv kontakt závodníka se stěnou za touto červenou čarou znamená okamžité ukončení pokusu traťovými rozhodčími. Stavitel je povinen na případná omezení upozornit závodníky při obhlídce. Hlavní rozhodčí zodpovídá za regulérnost cest. Pořadatel je povinen podle rozhodnutí hlavního rozhodčího zajistit úpravu cesty.

групон

2. Cesta je přelezena tehdy, jestliže ji závodník přelezl podle pravidel, všechna postupová jištění byla zapnuta ve správném pořadí (postupně ve směru cesty) a lano do poslední expresky bylo zapnuto z regulérní polohy, pokud stavitel neurčí jinak.

V případě lezení s horním jištěním, bude cesta považována za přelezenou, jestliže ji závodník přelezl podle pravidel a pokud staticky oběma rukama držel chyt, který je označený jako top. V případě lezení s dolním jištěním je cesta přelezena zapnutím poslední (topové) expresky, pokud stavěč a hlavní rozhodčí neurčí jinak - na tuto případnou změnu musí být závodníci předem upozorněni.

3. Definice chytu - Jako chyt se bere každý chyt nebo struktura, kterou stavitel cesty označil jako chyt. V průběhu závodního kola může traťový rozhodčí po konzultaci s hlavním a stavěčem doplnit či upravit bodování chytů vyžaduje-li to hodnocení cesty.

groupon

4. Startovní pořadí - o startovním pořadí prvního kola kvalifikace rozhoduje los (počítačem vytvořené náhodné pořadí), pořadí závodníků do druhého kola pokračuje od poloviny startovní listiny.

5. Všichni závodníci mají před startem k dispozici 6 minut na společnou prohlídku cesty. Jedinou povolenou pomůckou na studium cesty je dalekohled. Závodníci si mohou dělat poznámky. Věková kategorie D může prohlídku kvalifikačních cest absolvovat s trenéry. Před prohlídkou musí být cesta kompletně připravena včetně všech expresek. Během prohlídky musí být závodníci ve vymezené zóně, která musí být v případě potřeby viditelně vyznačena. Tato zóna je součástí izolované zóny a platí pro ni stejná pravidla (závodník nesmí přijít do kontaktu s osobami, které také nejsou v izolované zóně). V případě lezení stylem "FLASH" musí být cesta před závodníky předlezena předlezcem.

6. Každý závodník musí být vybaven minimálně sedacím úvazkem. Jednoduché lano na jištění zajišťuje organizátor. Závodník musí být uvázán na osmičkový uzel. Může se používat magnézium.

7. Pro každou cestu je stanoven časový limit, který je určen po konzultaci stavěče a hlavního rozhodčího. Závodníkům je sdělen při zahájení prohlídky. Čas je spuštěn při příchodu závodníka pod stěnu. Závodník má 40 sekund na nastoupení do cesty (těchto 40 sekund je součástí časového limitu). Při uplynutí čas limitu na nástup je závodník upozorněn traťovým rozhodčím, pokud okamžitě nenastoupí je diskvalifikován. Když vyprší celkový časový limit, traťový rozhodčí zastaví závodníka a započítá mu poslední dosažený chyt. Traťový rozhodčí musí hlasitě oznámit závodníkovi poslední minutu a posledních 10 sekund před vypršením časového limitu, nebo zbývající čas na požádání závodníka.

8. Pokus je považován za zahájený v okamžiku kdy závodník zvedne obě nohy ze země. Závodník se v cestě může kdykoliv vracet, ale nesmí šlápnout zpět na zem. Jestli se však tímto počínáním vystaví nebezpečí pádu na zem, traťový rozhodčí musí závodníka na toto nebezpečí upozornit a v případě neuposlechnutí jeho pokus ukončit.

9. Jistič musí po celý čas lezení nechávat přiměřenou vůli lana. Každé vlastí napnutí lana může být považováno za umělou pomoc. V případě, že tomu tak bude, pak traťový rozhodčí musí závodníka zastavit a započítat mu poslední dosažený chyt před tímto incidentem. V případě napnutí lana, které je považováno za umělou pomoc a není zaviněné závodníkem (např. špatná manipulace jističe), je toto považováno za technický incident a musí být závodníkem okamžitě oznámeno traťovému rozhodčímu.

10. Závodník zapíná při lezení lano do expresek v logickém pořadí. V případě chybného zapnutí lana, musí závodník tuto chybu opravit. Na chybu jej musí upozornit traťový rozhodčí. Závodník je povinen tuto chybu bez prodlení opravit, pokud chce pokračovat v pokuse. Po skončení pokusu musí lano procházet všemi určenými expreskami v logickém pořadí. Lezcovo tělo (v úrovni kolen) se nesmí dostat za nebo nad nezapnutou expresku z pohledu linie cesty. Při traverzu či slézání se lezec nesmí dostat z dosahu expresky (nesmí se po chytech vracet aby dosáhl k expresce).

Stavěč může, zejména z důvodů bezpečnosti, určit poslední chyt, ze kterého je závodník povinen zapnout expresku. Na tuto skutečnost musí být lezec upozorněn při prohlídce cesty. Při lezení je lezec upozorněn traťovým rozhodčím a při neuposlechnutí je jeho pokus ukončen. Posledním bodovaným chytem je tento označený chyt. Při pokusu o zapnutí, pak tento označený chyt s plusem.

11. Závodník má právo znát hodnotu svého pokusu, která mu bude započítána. Po skončení pokusu, musí závodníkovi na jeho dotaz, traťoví rozhodčí jeho výkon sdělit. Traťový rozhodčí není povinen nikomu jinému (s výjimkou hlavního rozhodčího a osoby pověřené zpracováním výsledku) sdělovat okamžitý výkon závodníka.

12. Frekvenci čištění cesty určuje hlavní nebo traťový rozhodčí po dohodě se stavitelem.

13. Posouzení technického incidentu:

14. Závodník je zastaven traťovými rozhodčími, nebude mu povoleno pokračovat v lezení a bude mu změřeno místo regulérně dosažené v těchto případech:

15. Závodník bude diskvalifikován v těchto případech:

Diskvalifikace bude provedena anulováním všech jeho výsledků.

16. O pořadí závodníka v jednotlivých kolech rozhoduje hodnota nejvzdálenějšího regulérně dosaženého chytu. V úvahu se berou pouze ruce.

17. Závodníci se musí registrovat v izolované zóně ve stanoveném čase. Vstup do izolace je povolen pouze registrovaným závodníkům, pořadatelům a trenérům. Trenéři se po opuštění izolace nesmí vrátit zpět. Závodník musí uposlechnout pokyn pořadatele k přípravě na lezení a jakmile je rozhodčí vyzve, musí okamžitě nastoupit k pokusu. Závodnici nesmí z izolace nebo tranzitní zóny sledovat výkony soupeřů nebo jen samotnou cestu.

18. Při sestavování pořadí je nutné postupovat podle bodu 15. Pokud se umístí více závodníků na stejném místě, rozhoduje o pořadí výsledek z předcházejícího kola. V případě, že se lezou dvě kvalifikační cesty, počítá se pořadí z těchto dvou kvalifikací. Superfinále se uskuteční v případě, že po finálovém kole budou na prvním místě dva nebo více závodníků. V případě shodného výsledku v superfinále rozhodne o dalším superfinále hlavní rozhodčí, případně se udělí dvě nebo více prvních míst. Jako další kriterium hodnocení lze podle rozhodnutí hlavního rozhodčího využít čas.  V případě shodného výsledku v superfinále by pak rozhodoval lepší čas. O tom, že v superfinále bude dalším rozhodujícím kritériem čas, informuje závodníky hlavní rozhodčí před zahájením superfinále.

Při MČR může být uděleno pouze jedno první místo (titul) v každé kategorii. Pokud probíhá více než jedno superfinále, pak se výsledky zapisují do sloupce se superfinále tak aby bylo dosaženo adekvátního pořadí. Např. sčítáním jednotlivých výkonů nebo jejich krácením a přičtením vhodné konstanty.

!!! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TĚCHTO PRAVIDEL JSOU PRAVIDLA " PRO POŘÁDÁNÍ ČESKÉHO POHÁRU MLÁDEŽE VE SPORTOVNÍM LEZENÍ " !!!

21.4.2008 Doseděl Miroslav

15.4.2009 Aktualizace - Marie Dichtlová (úprava bodu 18)